Subscribe Us

header ads

Rize Dönmesi Şevki, Atatürk’e Laf Söyleyemez

İflah olmaz Atatürk düşmanlarından Rizeli Şevki Yılmaz, Büyük Atatürk’e yine Selanik dönmesi diye saldırmış. Aklınca, Atatürk’ü Yahudi dönmesi gibi göstererek kötülemeye çalışıyor.
Bu adam, sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli Yahudi olmayacağını bilemeyecek kadar cahil ama dili çok uzun. Yeni araştırmalarla artık Atatürk’ün soy kütüğü çok ayrıntılı olarak biliniyor. Ya ona çamur atan Şevki Yılmaz’ın soyu sopu? Bildiğim şey onun bir Rize dönmesi olduğudur. Çünkü Rize, Anadolu’da en son Müslüman olan coğrafyadan birisidir… Bu yüzden de Şevki gibi, “sonradan olmanın Müslümanlığına derman yetmez.”
YOBAZLAR, ÖĞRENİN
1920’den beri gerici kesim Atatürk’e saldırmaktadır. Bunlara Rumlar-Ermeniler-Kürtçü/Kürdistancı kesim destek olmuştur. Bu reziller kesimi, Atatürk’ün ailesine atmadık iftira bırakmamış; cahil halkın bir kısmını da kandırmışlardır. Aynı alçakça saldırı halen sürdürülmektedir.
Bugün Büyük Atatürk’ün hem ana tarafından hem baba tarafından soyu, bütün ayrıntısıyla artık ortaya çıkartıldı. Emekli imam Mehmet Ali Öz, “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Soykütüğü” isimli araştırmasında bunun arşiv belgelerini yayımladı. Şimdi bu eserden gerçekleri takip edelim:
“Osmanlı Arşivinde yer alan tahrir defterleri, maliyeden müdevver defterler, Ruznamçe defterleri, temettuat defterleri ve nüfus defterlerindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre; Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi tarafından soyu, Anadolu’nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz Türkmenleri”nden gelmektedir. Gâzi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem baba, hem de anne tarafından soyu “Evlad-ı Fatihan”, yani Rumeli’nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu’dan göçülerek, iskân edilen “Yörük” veya “Türkmenler”dendir.
Osmanlı Arşivinde Atatürk’ün hem annesi tarafı ailesi hem de babası tarafı aile ile ilgili olarak yapmış olduğumuz araştırmalarımızda, Mustafa Kemal’in babası tarafı soyunun bilindiğinin aksine en az yedi nesil Selanik merkezde yaşamış oldukları anlaşılmaktadır.
Çünkü Atatürk’ün dedesinin (Hafız Ahmed Efendi) dedesinin (Halveti şeyhi El Hacı Şeyh Ali Rıza Efendi) dedesi Selanik Mevlevihanesi Şeyhi Şeyh Hasan Efendi ile ilgili tespit etmiş olduğumuz belgelerden onun 1590’lı yıllarda yaşamış olduğu anlaşılıyor. 1590 yılında Şeyh
Hasan Efendi, Selanik Mevlevihanesinin postnişinidir. Dolayısıyla Şeyh Hasan Efendiden 1877/78 doğumlu Mustafa Kemal Atatürk’e kadar olan aile silsile zincirini kesintisiz olarak belgeler ışığında izleyebiliyoruz. Dolayısıyla Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ailesi tarafının 7 nesil Selanikli olduğunu kesin ve net olarak söyleyebiliriz.”
ANNESİ
Osmanlı Arşivinde Mehmet Ali Öz tarafından tespit edilen en son bilgilere ve belgelere göre Selanik’te en saygın ailelerden olan Nakıbzadeler veya Sofizadeler adıyla bilinen ailelere mensup olan Zübeyde Hanım, Sofuzadeler ailesinden Hacı Abdullah’ın oğlu Hacı İbrahim’in oğlu Hacı Feyzullah’ın kızıdır. Hasan ve Hüseyin adında kardeşleri bulunmaktadır.
Bu ailenin büyükleri, Selanik Mevlevihanesi’nin şeyhliğini yapmıştır.
Araştırmacı Öz kitabında diyor ki: “Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın soyu, Konya – Karaman bölgesinden geldiklerinden dolayı Rumeli’de “Konyarlar” olarak da anılmaktadır. Yöresel ifadeyle Konya’dan gelen Yörük Türkmenlerine “Konyalisso” demektedirler. Ailenin Selanik ve çevresinde büyük saygınlığı vardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım bu ailenin kızıydı.”
ÇEKİRDEK AİLESİ
Atatürk’ün çekirdek ailesini gösteren Osmanlı arşiv belgeleri de Öz’ün kitabında yer alıyor. Onlardan birisi Mülkiye Tekâüd Dairesi 2479 numara ile kayıtlı ve 1894 tarihli belge. Burada aile üyeleri açıkça gösteriliyor: “Selanik rüsumat nezareti Çayağzı rüsumat memuru müteveffa Ali Rıza Efendi zevcesi Zübeyde ve kerimeleri Makbule ve Naciye Hanımlarla mahdumu Mustafa Efendi tarafından maaş tahsisi müsted’ı verilip Selanik nezaretinden ba mazbata istid’a olunan arzuhal ile müddeti hizmeti cetveli ve buna mutazarrı evrakı üzerine muhasebeden tanzim olunan derkenarlı hesap pusulası heyet-i umumiyece tetkık olundu.”
BELGENİ ÇIKAR ŞEVKİ
Kitaptaki Osmanlı arşiv belgeleri gösteriyor ki Atatürk, ana ve baba tarafından Selanik’in en saygın ailelerinden gelmektedir. Ailenin tarihi 16. yüzyıla kadar arşivden izlenmektedir. Atatürk, Türk ve Müslüman bir soydan gelmektedir.
Şimdi ona “Selanik dönmesi” diyen Şevki’ye sesleniyorum: Ey Rize dönmesi! Bir de sen soy kütüğünü açıkla… Görelim bakalım Atatürk’ün ailesinin tozu kadar olabiliyor musun?
Köşe yazısı Ağustos ayına ait. Atatürk’e sövmek moda haline geldiği için, artık kanunlarda açıkça hükmü olmasına rağmen yaptırım uygulanmıyor. Yukarıdaki yazı için Rıza Zelyut‘un yargılanmasına karar verilmiş. Okumayanlar bir kez daha okusun diye koyuyorum.