Subscribe Us

header ads

Özcan Yeniçeri Türkçe İçin kanun Teklifi Verdi.

Özcan Yeniçeri Türkçe’nin kullanılması ve geliştirilmesi için kanun teklifi verdi.
MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri Türkçe’nin kullanılması ve geliştirilmesi için kanun teklifi verdi. Özcan’ın verdiği kanun teklifine göre yabancı kelimeleri sistemli olarak kullanan gazete, dergi ve televizyonlar cezalandırılacak.
Ulusal radyo ve televizyonlarda bir saat Türkçe’nin öğretilmesi, özendirilmesi ve sevdirilmesine yönelik programlar yapacak. Türkçe olmayan levhalara en az brüt asgari ücretin on katı para cezası uygulanacak.
MHP’li Yeniçeri ve arkadaşları Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi konusunda TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde Türkçe’nin bozulma ve yozlaşma konusunda geldiği aşama ciddi olduğu ve Türkçe’nin korunmasına, gelişmesine, gelecek nesillere iletilmesine büyük özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.
İşletmelerin isimlerine bakılınca Türkçe’nin kendi vatanında giderek köşeye sıkıştığı, keyfe göre eğilip büküldüğü belirtilen gerekçede işyeri adını “etçi” yerine “ethci”, “perdeci” yerine “perdecci”, “Kafe Keyif” yerine “Cafe Ceyf” biçiminde yazanlara dikkat çekildi. Yeniçeri’nin verdiği kanun teklifi şu düzenlemeleri içeriyor:

-OKUL ÖNCESİNDE YABANCI DİL EĞİTİMİ YASAKLANACAK-
-Okul öncesi eğitim kurumlarında yabancı dille eğitim ve yabancı dil öğretimi yapılamaz. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde eğitim dili olarak Türkçe’den başka dil kullanılamaz. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinden başarılı olamayanlar mezun edilemez, af kapsamına alınamaz. Üniversite ve kamu personeli alımı sınavlarında, Türkçe sorular, toplam soru sayısının yüzde 30’undan az olamaz.
-Kamudaki sözleşme ve yazışmalar Türkçe yapılır. Muhatapların yabancı uyruklu olması durumunda yabancı yazışmaların ülke içinde Türkçe çevirileri dağıtılır. Türkiye’deki resmî toplantı ve görüşmelerde, Türkçe konuşulur. Türkiye dışındaki toplantı ve görüşmelerde de Türkçe kullanmak esastır.

-GAZETELER YENİ TÜRKÇE KELİMELERİ KULLANMAK ZORUNDA-
-Türkçenin yazım kurallarına ve doğru kullanımın riayet etmeyen; Türkçede olmayan yabancı kelimeleri sistemli olarak kullanan gazete, dergi ve televizyonlar, ayrıca bunların yazarları cezai işleme tabi tutulur. Ulusal ve yerel gazete ve dergiler, Türk Dil Kurumu tarafından türetilen yeni kelimeleri kullanmakla yükümlüdürler.
-Ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlarda, haftada bir saatten az olmamak kaydıyla ve 07.00 ila 24.00 saatleri arasında Türkçenin öğretilmesi, özendirilmesi ve sevdirilmesine yönelik programlar yapılıp yayımlanması zorunludur. Denetimi RTÜK yapar.
-Ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlarda görev yapacak sunucuların, Türkçeyi doğru ve kurallara uygun telaffuz edebildiklerini gösteren TDK’nın verdiği “yeterlik belgesi”ne sahip olmaları zorunludur.

-YABANCI LEVHALARA CEZA-
-Türkiye’de faaliyet göstermek üzere, yürürlükteki mevzuat uyarınca kurulan bütün kurum ve kuruluşların ad ve unvanları Türkçe olmak zorundadır. Türkiye’de iş yapan yabancı firmalarda ve Türkiye’de satışı yapılan isim hakkı alınmış yabancı mal, ürün ve hizmetlerde Türkçe ad ve unvan kullanma zorunluluğu aranmaz. Bu ürünlerin tanıtımları, kullanım kılavuzu gibi belgelerinin Türkçe olması zorunludur.
-İsimler TDK Türkçe sözlüklerin son baskısı ve TDK’nın derleme ve tarama sözlüklerindeki kelime ve deyimler arasından seçilir. Türkçe sözlerden ve özel adlardan kısaltmalar ve birleştirmeler yapılabilir. Bunların dışında kalan bir kelimenin ad olarak kullanılması; ancak Türk Dil Kurumunun açık oturum oluru ile mümkündür.
-Bu Kanun’daki hükümlere uyulmaması durumunda yasağa konu levha, tabela ve yazılar ilgili belediye tarafından; belediye olmayan yerlerde köy ihtiyarlar kurulu tarafından ortadan kaldırılır. Ayrıca sorumlular hakkında, yetişkinlere ait asgari ücretin aylık brüt tutarının on katından az olmak üzere ticari kuruluşlarda bir önceki yıla ait vergi matrahının binde beşi tutarında para cezası uygulanır.

-YABANCI LEVHALAR BİR YILDA DEĞİŞTİRİLECEK-
Kanuna Türkçe olmayan ad ve unvanlar ile bunlara ilişkin levha, tabela ve yazıların, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en geç 1 yıl içinde değiştirilmesi yönünde de geçici bir madde konuldu.
ANKA

Yorum Gönder

0 Yorumlar